© 2016 Hesam Abedini

Sibarg at USC

Photo by Taraneh Kashani